Thứ Hai , Tháng Tư 23 2018
Home / Biến tần Rockwell / Biến tần 20G11NE9P0AA0NNNNN

Biến tần 20G11NE9P0AA0NNNNN

Biến tần 20G11NE9P0AA0NNNNN

Thông số kỹ thuật biến tần rockwell

600V AC, Three-Phase Drives – IP20, NEMA/UL Type 1
Output Amps § Normal Duty Hp Heavy Duty Hp Cat. No. Frame Size
Cont. 1 Min. 3 Sec.
1.7 (0.9) 1.9 (1.4) 2.6 (2.6) 1 0.5 20G11NE1P7AA0NNNNN 3
2.7 (1.7) 3.0 (2.6) 4.1 (4.6) 2 1 20G11NE2P7AA0NNNNN 3
3.9 (2.7) 4.3 (4.1) 5.9 (7.3) 3 2 20G11NE3P9AA0NNNNN 3
6.1 (3.9) 6.7 (5.9) 9.2 (10.5) 5 3 20G11NE6P1AA0NNNNN 3
9 (6.1) 9.9 (9.2) 13.5 (16.5) 7.5 5 20G11NE9P0AA0NNNNN 3
11 (9) 12.1 (13.5) 16.5 (24.3) 10 7.5 20G11NE011AA0NNNNN 3
17 (11) 18.7 (16.5) 25.5 (29.7) 15 10 20G11NE017AA0NNNNN 3
22 (17) 24 (26) 33 (46) 20 15 20G11NE022AA0NNNNN 3
27 (22) 30 (33) 41 (59) 25 20 20G11NE027AA0NNNNN 4
32 (27) 35 (41) 48 (73) 30 25 20G11NE032AA0NNNNN 4
41 (32) 45 (48) 62 (86) 40 30 20G11NE041AA0NNNNN 5
52 (41) 57 (62) 78 (111) 50 40 20G11NE052AA0NNNNN 5
§ These drives have dual current ratings; one for normal duty applications, and one for heavy duty applications (in parenthesis). The drive may be operated at either rating.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *