Thứ Hai , Tháng Tư 23 2018
Home / Bộ lập trình PLC / Bộ lập trình 1769-L16ER-BB1B

Bộ lập trình 1769-L16ER-BB1B

Bộ lập trình 1769-L16ER-BB1B

Bộ lập trình 1769-L16ER-BB1B

Characteristic 1769-L16ER-BB1B 1769-L18ER-BB1B 1769-L18ERM-BB1B
User Memory 384 kB 512 kB 512 kB
Secure Digital Memory Card 1 GB (standard)
2 GB (optional)
Communication Ports DualPort Ethernet DLR, USB
Embedded I/O • 16 DC inputs
• 16 DC outputs
Module expansion capacity 6 expansion modules and 4 Ethernet nodes 8 expansion modules and 8 Ethernet nodes 8 expansion modules and 8 Ethernet nodes
Motion Support 2 axis CIP motion
Power supply distance rating NA 

đại lý 1769-L16ER-BB1B | nhà phân phối 1769-L16ER-BB1B | rockwell 1769-L16ER-BB1B | allen bradley 1769-L16ER-BB1B

đại lý 1769-L18ER-BB1B | nhà phân phối 1769-L18ER-BB1B | rockwell 1769-L18ER-BB1B | allen bradley 1769-L18ER-BB1B

đại lý 1769-L18ERM-BB1B | nhà phân phối 1769-L18ERM-BB1B | rockwell 1769-L18ERM-BB1B | allen bradley 1769-L18ERM-BB1B

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *